Cơ cấu tổ chức của Nam Chau IMS

Ngày cập nhất mới nhất : 26 / 12 / 2023

Công ty cổ phần Đầu tư và Cung ứng Nhân lực Năm Châu (Nam Chau IMS) được thành lập và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp với những bộ phận chính như sau:

Sơ đồ tổ chức

cơ cấu tổ chức năm châu ims

Danh sách nhân viên

danh sách nhân viên năm châu ims