Đơn hàng nổi bật

STT Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển Chi tiết
1 Đơn hàng xây dựng tại Saitama 6 Saitama 33 triệu 30/06/2019 Chi tiết
2 Đơn hàng dựng giàn giáo tại Aomori 10 Aomori 131,889 yên 17/07/2019 Chi tiết
3 Đơn hàng nam đóng cơm hộp tại Saitama 15 Saitama 32 triệu 01/07/2019 Chi tiết
4 Lao động phun sơn – Nhà máy Đạo Phong 01 Đài Trung 23.100 Đài 6/2019 Chi tiết
5 Đơn hàng xây dựng tại Gifu – lương 46 triệu 06 Gifu 230.000 Yên 17/05 Chi tiết
6 Đóng gói công nghiệp tại Okayama 12 Okayama 149,940 yên/ tháng 09/04/2019 Chi tiết
7 Đóng gói công nghiệp Fukuoka 12 Fukuoka 132,500 Yên 09/04/2019 Chi tiết
8 Đóng cơm hộp tại Yamagata và Akita 50 Yamagata, Akita 28 triệu 25/04/2019 Chi tiết
9 Thực phẩm – đóng cơm hộp 50 Chiba 31 triệu 20/02/1019 Chi tiết